Pagina
Menu

Aspectpatronen

T-vierkant
Een T-vierkant is een configuratie waarbij twee planeten een oppositie vormen, terwijl ze beide vierkant staan met een derde planeet. De planeet die een vierkantsaspect maakt, wordt de apexplaneet genoemd. Hij geeft belangrijke aanwijzingen over de dynamiek van de configuratie, omdat de integratie van de door deze planeet gesymboliseerde krachten met die van de oppositie vrijwel altijd met spanningen, hindernissen en verstoringen gepaard gaat. De apexplaneet heeft de neiging om continue het evenwicht, de harmonie en de rust te verstoren die de oppositie juist nastreeft.

De plaats van de apexplaneet in teken en huis geeft aan op welke gebieden de spanningen het indringendst worden ervaren. De teken- en huispositie van het punt tegenover de apexplaneet (ook wel de 'lege poot' genoemd) schijnt belangrijke informatie te kunnen geven over de manier waarop de opgave van het t-vierkant het best gehanteerd kan worden. Het teken en het huis van de lege poot geeft informatie over de houding en het levensgebied die een rol kunnen spelen bij de ideale oplossing van dit patroon. De manier waarop dit het beste gedaan kan worden, wordt aangegeven door de basisbehoeften en drijfveren van de apexplaneet. Het t-vierkant geeft meer motivatie en energie dan een groot vierkant.

De oppositie duidt op de noodzaak tot het ontwikkelen van een grotere objectiviteit en een meelevend besef van de rechten en behoeften van anderen. De apexplaneet kan deze taken intensiveren en geeft vaak de aard van frustraties, blokkades, onzekerheden en verdedigingsreacties aan die daarbij ontstaan.


Het hoofd-t-vierkant
Hier moet veel geleerd worden over de energiebesteding, het ontplooien van initiatieven en het richten van de aandacht op doeleinden in het hier-en-nu. Dit t-vierkant kan veel vitaliteit, stuwkracht en assertieve impulsen leveren. Vooral als Mars, Jupiter en Uranus er bij betrokken zijn, wordt men opgejut tot een overdreven razend tempo. Als men bij zijn ondernemingen succes wil behalen, moet men een grotere discipline, een beter gevoel voor timing, meer geduld en een gevoel voor grondigheid en organisatie ontwikkelen.

Het vaste t-vierkant
Hier worden de diepe verlangens en gevoelens, alsmede de gehechtheden aan wat van persoonlijke waarde is op de proef gesteld. De emotionele weerstand en de enorme reservekrachten helpen bij het vaste-t-vierkant  tegenslagen en hindernissen te overwinnen. De apexplaneet fungeert vaak als een onverwachte (en daarom emotioneel beroerende) katalysator, die vastzittende gevoelens en verlangens helpt bevrijden zodat men wel moet veranderen. Vooral op het levensgebied dat door de huispositie van de apexplaneet wordt weergegeven, is het vermogen tot aanpassing bij uiterlijke omstandigheden gering en krijgen veranderingen in onszelf niet makkelijk een kans.

Het beweeglijk t-vierkant
Met deze geestelijk stimulerende configuratie in de horoscoop kunnen spanningen het beste geuit worden via betrokkenheid op een dynamisch gebied van mentale processen, zoals onderwijs, communicatie of reizen.
De stress die wordt opgewekt, kan een belasting betekenen voor het zenuwstelsel- vaak als gevolg van te veel prikkels- en het denken in de war sturen. Er worden relaties aangetrokken waarbij conflicten optreden doordat de ideeën en opvattingen over het leven en die van de partner lijnrecht tegenover elkaar staan. Men wordt vaak gedwongen de zenuwspanning in goede banen te leiden door zichzelf een intellectuele opgave te stellen die een intensieve studie vereist. De ervaringen zullen ons leren opgaven direct onder ogen te zien en met een zekere vastberadenheid tegemoet te treden; we zijn nl. geneigd moeilijke opgaven uit de weg te gaan. Om dit t-vierkant tot een vruchtbare bron van kracht te laten worden, hebben we geestelijke uitdagingen  nodig.

Het grote vierkant
Dit is een moeilijke configuratie  vooral als er weinig zelfdiscipline en matiging is, kan het beperkend en begrenzend werken. Frustrerende omstandigheden die dwingen de energie in een bepaalde richting te sturen om het risico te vermijden dat het in alle richtingen versnippert en uitput. Dit geldt vooral voor het beweeglijk grote vierkant. Bij verkeerd gebruik lijkt het leven bol te staan van innerlijke disharmonie en spanningen, die aanleidingen geven tot lastige stressachtige situaties.

Bij positief gebruik ontstaat een onuitputtelijke bron van innerlijke kracht. Het dynamisch samenwerken zorgt voor een juiste hoeveelheid psychische brandstof die nodig is voor een bijzonder doelgerichte levenswijze.
De vier aspecten van het grote vierkant brengen innerlijke wrijving, spanning en druk. De twee opposities zorgen voor een sterk sociaal besef. Ze bieden het perspectief, het evenwicht en de rust die van deze configuratie een bron van innerlijke harmonie kunnen maken. Ze kunnen in negatieve zin conflicten aantrekken in de relatiesfeer die met onenigheid gepaard gaan, zodat er meer negatieve energie door gedrag van anderen naar de persoon toe komt.

Het grote vierkant verwijst naar moeilijke maar wezenlijke lessen die men moet verwerken aan de hand van de aard van het betrokken kruis en van de omstandigheden die worden aangegeven door de huizen waarin de planeten staan.

Het grote hoofdvierkant
Moeite om dingen af te maken –directe dynamische aanpak. Deze configuratie werkt het best wanneer er activiteiten ontplooid worden waarbij inzet verlangd wordt. De vier vierkanten versterken het ongeduldige, assertieve temperament van het hoofdkruis. Zij zetten aan tot snelle, niet overdachte acties. Spanningen houden de persoon actief in beweging, maar zijn zo overladen met energie dat niet wordt afgemaakt waaraan is begonnen. Er wordt met meer dan een gemiddelde energie aan iets begonnen maar het doorzettingsvermogen ontbreekt om iets af te maken.

De beide opposities geven aan dat anderen ons de kans bieden om consequenter en betrouwbaarder te worden en om onszelf beter in de hand te leren houden. De via het hoofdkruis werkende opposities kunnen ons erop wijzen dat het samenwerken en rekening houden met anderen bepalende factoren zijn voor het behalen van uiteindelijk succes bij persoonlijke doelen. Men moet leren vrijwillig aan activiteiten van anderen deel te nemen en de sociale gerichtheid meer te ontwikkelen.

De valkuil: gebrek aan mededogen, verkeerde timing, overdreven assertiviteit, roekeloos handelen en onbeheerste ruzies. Door roekeloosheid eerder ongelukken vooral bij Mars en Uranus.
De confrontatie ontstaat door vele ingrijpende crisissen en voortdurend veranderende relaties, die snelle beslissende acties verlangen. De hyperactieve aard moet worden omgebogen en het opgejaagde tempo moet worden verlaagd.

Belangrijke lessen: het ontwikkelen van geduld, innerlijke kalmte, uithoudingsvermogen en standvastigheid, alsmede het beter leren verdelen van de tijd en energie.

Het grote vaste vierkant
Overbelasting door teveel dingen tegelijk te willen doen,  vasthoudende, consoliderende benadering t.a.v. macht en controle. De krachtige energie van het grote vaste kruis heeft een uitwerking op het vlak van de wil en de verlangens; de innerlijke frustraties die daarbij ontstaan leiden vaak tot een emotionele crisis. De vier vierkanten intensiveren de eigenzinnigheid en ongehoorde vasthoudendheid van het vaste kruis. Er bestaat de neiging om de gevoelens te verdringen en zo`n sterke wilskracht uit te oefenen, dat de spanningen zich naar binnen keren en in de diepere lagen van de psyche neerslaan, daarbij tot langdurige remmingen of blokkades leidend. De gevoelens lijken bevroren.

De twee opposities weerspiegelen conflicten die draaien rond de bezitsdrang en waarbij het grote moeite kost met anderen compromissen te sluiten of te delen. Hoewel het grote vaste vierkant op grote innerlijke drijfkracht, enorme vastberadenheid en een uitstekend organisatievermogen wijst, geeft het ook een zekere starheid aan, alsmede een temperament dat zo zeer aan gewoonten vastzit dat het maar moeilijk de noodzakelijke aanpassingen kan ondergaan. Het is een opgave ertoe bereid te zijn veranderingen aan te brengen, zich aan te passen aan anderen en actief te zoeken naar alternatieven voor de zelfexpressie.
Uithoudings- en doorzettingsvermogen worden misbruikt wanneer men de beheersing wil houden over de persoonlijke belangen en bang is dat anderen die overnemen. Vooral met Pluto, Mars, of Uranus in het figuur kan dictatoriaal gedrag en machtsdrang en intolerantie sterker naar voren komen.

Positief: doelgerichtheid en toewijding. Negatief: vernedering en wreedheid. Door met gevoel van mededogen en begrip het leven op zijn voorwaarden te accepteren, en niet te verlangen dat het leven aan de compromisloze eisen van de persoon voldoet, kan men een rust en steunpunt voor anderen vormen.

Het beweeglijke grote vierkant
Mentale expressie: gevoeligheid voor een verfijnd gewaarzijn maar ook zorgen over niet op te lossen conflicten. De stress die door de vier vierkanten wordt opgeroepen, manifesteert zich vaak in zenuwachtigheid en buitengewone rusteloosheid, gepaard gaande met een verhoogde alertheid en mentale kracht. Het voornaamste probleem bij het grote beweeglijke vierkant wordt gevormd door de neiging om de interesses over een te groot gebied te spreiden, zodat de zaken boven het hoofd groeien. Inconsequent en onsystematisch werken. Het leidt tot frustraties ten gevolge van een gebrekkige concentratie, besluiteloosheid, negatieve beïnvloedbaarheid, te grote veranderlijkheid en de tendens om aan uitwendige druk toe te geven in plaats van weerstand te bieden.

De twee opposities geven aan dat het vermogen tot logisch analyseren en bewust redeneren (concrete geest) hechter moet worden geïntegreerd met het vermogen om vanuit theoretische begrippen of overtuigingen tot een visie te komen (abstracte geest) ten einde de capaciteiten met succes te kunnen gebruiken.

In relaties vertoont men de neiging om te aarzelen, heen en weer geslingerd te worden, onzeker te zijn over de eigen behoeften. Dat kan uiteindelijk de verhoudingen instabiel en onzeker maken. Sterk verstorende psychische spanningen vooral met Mercurius, Mars, Saturnus in Tweelingen of Vissen. Op dit gebied kunnen spanningen het gebruik van de verstandelijke vermogens beperken, totdat men actief wordt en zich bewust inspant om de instelling te verdiepen en er evenwicht aan te geven.

Grote driehoek of talentdriehoek. 
Minimaal 3 planeten maken driehoeken met elkaar. Alle tekens van hetzelfde element zijn erbij betrokken. Buitengewoon talent dat in moeilijke situaties kan leiden tot oplossingen. Moet echter wel geactiveerd worden anders maakt het lui, inactief, passief en gemakkelijk. Negatief valse zekerheid, traagheid of stilstand.

Vuur: creatief, inspirerend, aandachtvragend, maar ook luchtkastelen bouwend, dromen, utopieën.
Aarde: statisch, geruststellend, bescherming, uithoudingsvermogen, realiteitszin, maar ook bekrompenheid, materialisme, conservatisme.
Lucht: idealistisch, sociaal, tolerant, afstand, contactuele en verstandelijke vermogens, maar ook geen diepgang en bevrediging in contact.
Water: passief, aanvoelings- en inlevingsvermogen, maar ook geen afstand kunnen nemen.
Probleem: het omzetten en in de praktijk brengen van aan wezige gaven en creativiteit, want succes, meevallers, het van een leien dakje gaan e.d. maken eerder lui (vaste gewoontes) dan actief en alert.
Een vierkant van een andere planeet naar één van de punten van de grote driehoek kan activerend werken.

Vlieger.
Grote driehoek en een planeet aan de top (apex) die in oppositie met één van de driehoeksplaneten staat en twee sextielen vormt naar de andere twee punten.
De oppositie is de motiverende faktor van de grote driehoek. De apex brengt spanning in de driehoek, waardoor veel meer impulsen ontstaan, de potentiële mogelijkheden van de grote driehoek te benutten.
De werking van de oppositie is bepalend voor de werking van de grote driehoek. Als deze negatief werkt, zal ook de grote driehoek negatief werken. Eerst beide polen van de oppositie integreren.

Halve vlieger:
Oppositie die overbrugd wordt door een driehoek en een sextiel.
Het hoofdthema ligt in de oppositie. De werking van de derde planeet hangt af van de manier van omgang met de thema' s van de oppositie. De overbruggende planeet bestendigt positieve en/of negatieve uitingswijzen. Hij biedt de mogelijkheid tot afleiden van de spanning (positief of negatief) en is ook een mogelijkheid tot synthese van beide polen.
De overbruggende planeet kan gemakkelijk het probleem van de oppositie versterken door daar in mee te gaan ( beide polen worden harmonisch ondersteund).
Eerst beide polen integreren.

Groot vierkant of molen.
Veel energie en activiteit, dynamisch maar ook conflictrijk.
Planeten in alle vier tekens van hetzelfde kruis die met elkaar vierkanten en opposities vormen. Geen apex - de belangrijkste drijfveer is het vierkant of de oppositie met de kleinste orb enJof het vierkant tussen de planeten in het superieure en inferieure element. Dit zijn de sterkste mogelijkheden tot energieconcentratie, ontlading en zelfontplooiing.
Sterk gevoel van druk, weerstand of spanning, wat zich kan ontladen als dynamiek en stuwkracht, maar ook kan leiden tot opbranden, explosie, e.d ..
Beurtelings vastlopen in opposities.

Hoofd: het maximaal haalbare nastreven--- lamgeslagenheid, overdreven gedrevenheid.
Vast: energie in innerlijke ontwikkeling, volhouder, doorzetter, concentratie--- doordrammer, binnenvetter, kortzichtigheid.
Beweeglijk: genuanceerde kijk, verbanden, inzicht, doorleefdheid--- door de bomen het bos niet meer zien, versnippering, te veel tegelijk willen, jezelf verliezen.
Spanning kan verlammend werken: frustratie, klem zitten, geen uitweg meer zien. Bewustwording op alle punten van de molen, m.n. ook het inferieure element. Een hulpfactor kan een sextiel of driehoek zijn, wat kan werken als relativeren, uitlaatklep, rustpunt.

T - vierkant of halve molen.
Oppositie die overbrugd wordt door twee vierkanten. De planeten vallen in drie tekens van hetzelfde kruis.
Het punt waar de twee vierkanten samenkomen is de apex.
Dynamisch: het doet spanningen en weerstanden voelen en daagt uit. Het kan tot enorme inzet leiden, maar ook tot groot verzet. Het zet aan zich ergens voor in te zetten, te vechten of blokkades te overwinnen en kan daardoor veel meer bereiken, dan bv. de grote driehoek.

Hoofd: neiging spanning op de buitenwereld te projecteren: ondememingszin, ambitie--ongeduld, autoriteitsconflicten.
Vast: doorzettings- en concentratievermogen, innerlijke stabiliteit- vasthoudendheid in ideeën, strategieën of gedrag, koppigheid in doen en denken.
Beweeglijk: soepelheid van geest, omschakelingsvermogen- labiliteit, verwardheid, ontwijkend gedrag, versnippering.
Onrust, spanning, ongeduld, voortdurende prikkel tot ondernemen, wat gemakkelijk tot overcompensatie kan leiden.
Het gebruik van de apex is cruciaal voor de werking van het T - vierkant.
Het evenwichtig hanteren van de oppositie vergroot een goed gebruik van de apex.
Het lege brandpunt in het vierde teken van hetzelfde kruis is een compenserende factor.

Yod of de vingerwijzing van god.
Twee inconjuncties vanuit één punt, de apex, naar twee punten die een sextiel met elkaar vormen.
Alle punten vallen in verschillende kruizen en elementen. De beide inconjuncten brengen veel twijfel en onzekerheid met zich mee; vaak ook onbestemde verlangens.
De drie betrokken planeten wijzen op een onderliggend thema in iemands leven, dat voortdurend op de achtergrond aanwezig is, maar het gevoel geeft nergens houvast te vinden. Sterke neiging de als moeilijk, ongrijpbaar of onzeker ervaren dingen te projecteren.
Toch is de apex een voortdurend drijvende kracht, zich met het thema bezig te (blijven) houden en ervaringen aan te gaan die uiteindelijk tot grote veranderingen kunnen leiden. Onrust, onderhuidse spanning, gedrevenheid, voortdurende prikkel tot handelen, maar niet weten hoe.
Elke afzonderlijke planeet van de configuratie moet tot zijn recht komen en vraagt om toegespitste actie.
Het oppositiepunt van de apex geeft vaak - als dat door een transit geactiveerd wordt - de aanzet tot doorbraak.

Stellium of meervoudige conjunctie.
Minimaal vier planeten in conjunctie met een maximale orb van 6° tussen twee planeten onderling. (3 planeten in conjunctie wordt ook wel een klein stellium genoemd.) Over het algemeen dezelfde tekenachtergrond; meestal in één huis.
Overheersende persoonlijkheidstrek. Concentratie van energieën is een sterke drijfveer: doelgerichtheid, gebundelde kracht, gave, genialiteit, maar als keerzijde: geobsedeerdheid, rechtlijnigheid, eenzijdigheid of gebrek aan perspectief. Het kan ander planeetinhouden gemakkelijk overvleugelen.
Planeetenergieën zijn zodanig met elkaar verknoopt, dat het moeilijk is, onderscheid te maken tussen de verschillende persoonlijkheidskenmerken met als gevolg: subjectiviteit, weinig begrip voor andere, afwijkende standpunten; daardoor moeilijk compromissen kunnen sluiten.

Wieg of jagershoed of halve zeshoek.
Oppositie die naar één kant dubbel overbrugd wordt met 3 sextielen. Daardoor ontstaan tevens 2 driehoeken. Alle punten vallen in tekens van dezelfde polariteit, vuur - lucht of aarde - water. Het figuur beslaat één horoscoophelft; de andere helft is onbekend of zelfs vijandig gebied. De bezette helft maakt bang, verstoort de harmonie en de neiging bestaat, alles dat daarmee te maken heeft te bevechten, bv. De wieg in de hemisfeer wijst op angst voor alleen zijn of voor identiteitsverlies.
Grotere kans op projectie en polarisering, omdat de neiging bestaat op voorhand het andere af te wijzen of uit de weg te gaan.
Angst voor het ander overwinnen door uitleven en integratie van beide polen van de oppositie.

Mystieke driehoek of envelop of andreaskruis.
Twee opposities, verbonden door driehoeken en sextielen.
Alle punten vallen in tekens van dezelfde polariteit, vuur- lucht of aarde- water.
Het hoofdthema van deze figuur ligt in de beide opposities. Deze worden naar twee kanten harmonisch overbrugd. Elk punt is zowel uiteinde van een pool van de oppositie, als overbruggende planeet van de andere oppositie. Daardoor is het niet makkelijk, evenwicht te vinden tussen de eigen ideeën, verlangens en emoties tot uitdrukking brengen en de behoefte aan zekerheid en harmonie. Alles wat naar buiten komt moet harmonieus zijn.
De spanningsaspecten zijn omhuld door harmonische, van buiten groen, van binnen rood: een wolf in schaapskleren: innerlijke spanning en twijfel worden moeilijk geuit, omdat er een sterke behoefte aan harmonie naar buiten is. Dit is sterker als de envelop in positieve tekens valt. Alle vier de punten tot uitdrukking brengen en een acceptabele vorm vinden, innerlijke om spanningen kwijt te raken.

Het groot sextiel of de davidster, kosmisch rad of hexagram.
Zes punten in de cirkel, die via sextielen met elkaar verbonden zijn. Daardoor ontstaan tevens 3 opposities en 2 grote driehoeken, die samen een davidster vormen.
Alle punten vallen in tekens van dezelfde polariteit; vuur- lucht of aarde- water. Zeldzame configuratie.
Groot potentieel aan mogelijkheden. Veelzijdigheid.
Deze aspectfiguur bevat ook 2 grote driehoeken en 6 vliegers. Neem daarom ook de betekenis van deze aspectpatronen in beschouwing.
De sextielen hebben een veel zwakkere werking dan de driehoeken. Ze geven veel in potentie aan, maar het gaat niet vanzelf. En er moet eerst aan gewerkt worden. Twijfel kan daarom een grote rol spelen (dit is ook een kenmerk van de oppositie).
Door de opposities worden de sextielen aangezet tot actie, wat vaak gepaard gaat met onzekerheid.

Vuur-lucht: meer spontane, extraverte energie in vlagen.
Aarde- water: sterke verbeeldingskracht en doorzettingsvermogen. Eerder vasthoudend dan conservatief
De werking van de opposities is uitermate bepalend voor de werking van het grote sextiel. Als er sprake is van veel twijfel en onrust, kunnen de potentiële mogelijkheden van het grote sextiel niet benut worden. Eerst beide polen van de opposities integreren door te leren keuzen te maken.

« vorige top volgende »

© CathDesign.nl | Powered by CMSimple | Login