Pagina
Menu

De 10 planeten

De Zon - Het scheppende Zelf
De Zon is een vaste ster die het centrum van ons zonnestelsel vormt. Zij wordt door alle ons bekende planeten omringd. Daar de aarde op zijn ellipsvormige baan om de Zon heen draait, varieert de afstand tussen beiden. In vergelijking tot de planeten is de Zon reusachtig groot; ongeveer 700 maal zo groot als alle planeten samen.

Ook al lijkt het vanaf de aarde, alsof de Zon iedere dag even ver van oost naar west aan ons voorbijtrekt, dat is maar schijn. Nadat in het voorjaar dag en nacht even lang zijn trekt de zon van de evenaar naar het noorden. Op 21 juni, dus op de dag met de kortste nacht (tenminste op het noordelijk halfrond) bereikt zij de Kreeftskeerkring. Dan verandert de Zon opnieuw van richting en trekt zij naar het zuiden, via het evenwicht tussen dag en nacht in de herfst, op weg naar de Steenbokskeerkring. Deze wordt op 22 december bereikt, de dag met de langste nacht op het noordelijk halfrond.

De Zon was natuurlijk het eerste en belangrijkste hemellichaam dat door de mens werd waargenomen, en daarom speelt deze ook in de mythologie een belangrijke rol. De Zon wordt daarin door Apollo (Grieks) of door Helios (Romeins) belichaamd. Deze god bracht levenskracht, verlichting en heling.

In de astrologie staat de Zon voor de scheppende zelfverwerkelijking van de mens, en leken op astrologisch gebied zeggen bijvoorbeeld dat ze een 'Vissen" zijn, omdat de Zon op het tijdstip van hun geboorte in het teken van de Vissen heeft gestaan. Natuurlijk is de Zon in de duiding heel belangrijk, maar toch is zij maar één factor naast vele anderen. Met een positief geplaatste Zon stralen wij levensvreugde, vertrouwen en kracht uit en kunnen wij ons ziekten waarschijnlijk van het lijf houden. De Zon wordt aan het teken Leeuw toegekend, zodat dit zich eveneens met dergelijke attributen mag sieren.

De Maan- de emotionele basishouding
 Ook de Maan beweegt zich niet helemaal cirkelvormig rond de aarde, maar zij beschrijft een ellipsvormige baan. Zij heeft een diameter van ca. 3500 km en is daarmee maar een nietig stofkorreltje in het universum. Haar voortdurend veranderende verschijningsvorm heeft de mensheid van oudsher gefascineerd, en was aanleiding voor talrijke sagen, mythen en korte verhalen. Terwijl de Zon met het mannelijke bewustzijn in verband gebracht werd, is de Maan altijd als vrouwelijk gezien, want de vrouwelijke cyclus loopt net als de maancyclus over 28 dagen. De godinnen van de Maan worden op veelvuldige wijze beschreven: ze zijn ofwel humeurig, duister en wreed, ofwel leven brengend en gevoelvol. Ze heten Demeter, Hera, Artemis, Hekate of Persephone. Zelfs de maagd Maria werd vroeger dikwijls op een maansikkel afgebeeld.

De invloed van de Maan op de aarde en zijn bewoners moet niet worden onderschat. Zij is, zoals bekend, voor de wisseling van eb en vloed verantwoordelijk, en waarom zou zij dan niet ook onze lichaamssappen in beweging kunnen brengen?

Voor de astrologische duiding is heel belangrijk in welk stadium de maan zich op het tijdstip van de geboorte bevond. De Afnemende Maan is een tijd van concentratie of van verzamelen; alle energieën richten zich naar binnen, en de Nieuwe Maan vormt het hoogtepunt van deze ontwikkeling. Bij Wassende Maan gebeurt het tegengestelde: het is de tijd van groei en voor het uiten van gevoelens, en iedereen is wel eens bij Volle Maan overmoedig geworden, of zo onrustig geweest dat aan slaap bijna niet te denken viel.

In de astrologie staat de Maan, die men aan het dierenriemteken Kreeft toegekend heeft, voor het onderbewustzijn van de mens, zijn gemoedstoestand, de vruchtbaarheid, de scheppende energie, het thuis, het gezin, de moeder en de ontvankelijkheid voor de stemmingen van andere mensen. Van haar positie in de horoscoop is onder meer af te leiden of de betreffende persoon meer wispelturig of emotioneel meer stabiel zijn weg gaat.

Mercurius- de mentale uitdrukkingsvorm
De planeet Mercurius beweegt zich vanaf de aarde gezien ongeveer even snel als de Zon, wat echter misleiding is, want zij heeft voor een omloop om de Zon ongeveer 88 dagen nodig. Haar afstand tot de Zon bedraagt ongeveer 59 miljoen km, en met een diameter van 4840 km is zij kleiner dan de aarde. Zij kan zowel morgen- als Avondster zijn. In de horoscoop kan zij hoogstens 28 graden vanaf de Zon staan, zodat voor een aspect met de Zon alleen een conjunctie in aanmerking komt.

In de mythologie fungeerde Mercurius ofwel Hermes als de bode der goden, die zich met het berichtenverkeer bezig hield. Daar hij verstandig was en goed kon praten, werd hij ook de god van de handel. Hij had er zelfs plezier in om anderen te bedriegen, zodat de dieven en ander gespuis hem als hun god vereerden.

In de astrologie staat Mercurius voor onze aanleg tot communicatie, het analytische verstand, de zakelijke aanleg, het praktische denken en de slagvaardigheid. Als morgenster wordt zij aan het teken Tweelingen toegekend, als Avondster aan het teken Maagd.

Venus - De kunst van het liefhebben
De planeet Venus heeft voor haar omloop rond de Zon circa 224 dagen nodig en is ongeveer even groot als de aarde. Wij kunnen Venus dikwijls met het blote oog zien, want zij straalt als geen andere planeet. Evenals Mercurius is zij avond- of morgenster; zij kan in de horoscoop hoogstens 48 graden van de Zon verwijderd staan, zodat alleen een conjunctie met de Zon mogelijk is. De stralende schoonheid van dit hemellichaam leidde ertoe, dat Venus (ook wet Aphrodite) in de mythologie als de godin van de schoonheid en de liefde vereerd werd. Nadat Zeus zijn zaad in zee geworpen had, ontsteeg zij deze als de uit het schuim ontstane. Toch zorgde haar schoonheid niet alleen voor harmonie, maar ontstak zelfs de Trojaanse oorlog.

In de astrologie staat Venus voor alles, wat wij mooi en begerenswaard vinden. Haar plaatsing in de horoscoop geeft informatie over onze behoefte aan harmonie, ons liefdesleven en onze aanleg voor toewijding. Ook de schone kunsten en vooral de zang worden met haar in verband gebracht, evenals onze zin voor esthetica en de manier waarop wij graag verleiden of verleid willen worden. Als Avondster heeft men Venus aan het teken Weegschaal toegekend, terwijl zij als Morgenster aan het teken Stier toebehoort.

Mars- de wil tot zelfrealisatie
De omlooptijd van Mars rond de Zon bedraagt ca. 687 dagen. Hij is met een diameter van 6800 km kleiner dan de aarde, en staat bekend om zijn rode kleur, die van oudsher met agressie in verband wordt gebracht. Daarom werd hij in de mythologie ook als god van de oorlog vereerd, die bij de Grieken Ares genoemd werd. Hij was beroemd vanwege zijn moed en dapperheid en stortte zich in iedere slag. Traditioneel symboliseert hij de krijger, die in vredige tijden echter ook het veld moet bewerken om zijn familie te voeden. Daarmee staat hij voor mannelijke energie, terwijl Venus de vrouwelijkheid belichaamt. Toch wordt het gelukkig steeds moeilijker om met deze, toch wat achterhaalde, opvatting astrologisch te werken. Daarom is het zinvoller om hem met onze driftenergie te vergelijken die, in welke vorm dan ook, zowel mannen als vrouwen bezitten.

Mars staat voor doorzettingsvermogen, dadendrang, agressie, moed en ook voor de seksuele drift. Hij wordt aan het teken Ram toegekend.

Jupiter- de wegwijzer naar hoger inzicht
De planeet Jupiter heeft voor zijn omloop rond de Zon bijna 12 jaar nodig en is de grootste van de ons bekende planeten. Zijn diameter bedraagt 143 000 km, zodat de aarde vergeleken met hem nietig klein is. Vanwege zijn grootte en zijn stralende licht vindt Jupiter zijn pendant in de gelijknamige Romeinse vader der goden; in de Griekse mythologie heet deze Zeus. Zeus bekommerde zich welwillend om de ondergeschikte goden en om de mensen, wanneer deze hem het vereiste respect betoonden. Maar hij kon ook woedend of hoogmoedig optreden en hij had talrijke liefdesaffaires, waardoor zijn gade Hera niet te benijden was.

In de astrologie staat Jupiter voor het zoeken naar hogere inzichten, voor de filosofie, de religie, moraal en ethiek. Zijn plaatsing in de horoscoop geeft informatie over hoe wij het best onze horizon kunnen verruimen, want hij staat ook voor expansie op alle gebied. Ook recht en wet, evenals de leer worden met hem in verband gebracht. Bovendien zou men met zijn hulp ook af en toe geluk hebben. Waar Jupiter staat, zou men er altijd moeten denken om niet te dogmatisch, hoogmoedig of excessief te worden. Het teken van de Boogschutter is het gebied, waaraan hij van nature is toegekend.

Saturnus - De noodzaak van verantwoordelijkheid
De planeet Saturnus heeft een diameter van ca. 110 000 km en cirkelt rond de zon op een afstand van ongeveer 1426 miljoen km. Voor zijn omloop heeft bij gemiddeld ongeveer 29 jaar nodig, zodat hij zich relatief langzaam door de dierenriem beweegt.

De mythologie bericht over Chronos (dezelfde als Saturnus) dat hij zijn kinderen opat omdat hij geloofde dat zij hem, uit begeerte naar macht, zouden kunnen ombrengen. Juist datzelfde had hij namelijk gedaan om zijn vader te onttronen.

In de astrologie geldt Saturnus daarom als de karmische planeet. Karma is de wet van oorzaak en gevolg, en Saturnus zorgt ervoor dat wij met de consequenties van onze daden geconfronteerd worden. Dat is vooral bij de zogenaamde 'Saturnus-return' het geval. Dat fenomeen komt in een mensenleven voor op ongeveer 29 jarige leeftijd, wanneer de transiterende Saturnus met de geboorte-Saturnus een conjunctie maakt. In deze tijd overziet men zijn tot dan toe geleide leven, en is men misschien gedwongen om correcties door te voeren die voortkomen uit begane fouten.

Saturnus staat voor het verleden en de traditie, de vader en het principe van inperking. Waar hij staat, moeten meestal problemen worden opgelost of angst en remmingen worden overwonnen; dergelijke uitdagingen kan men in iedere horoscoop herkennen. Positief gezien brengt Saturnus bestendigheid, volharding, vlijt en verantwoordelijkheidsgevoel. Hij wordt aan het teken Steenbok toegekend.

Uranus- het proces van de emancipatie
De planeet Uranus werd pas in maart 1781 ontdekt, dus in een tijd waarin binnen Europa oude structuren in elkaar stortten en Frankrijk aan de vooravond van de revolutie stond. Zijn diameter bedraagt ca. 49 000 km, en met een omlooptijd rond de Zon van ca. 84 jaren heeft hij ongeveer 7 jaar nodig om een teken van de dierenriem te doorlopen.

In de mythologie was Uranus de vader van Saturnus, die hem echter ontmande en zijn vele vruchtbare kinderen in de wereld losliet.

In de astrologie staat Uranus voor de breuk met de traditie en de ontwikkeling van het nieuwe; hij is geest, intuïtie en spontaniteit. Aan zijn plaatsing in de horoscoop kan men bovendien herkennen, hoe de verhouding tot onze vrienden is en of wij ons naar autoriteiten kunnen schikken. Uranus kan ook rebellie brengen en soms verwoesten, wat hij zelf helemaal niet kan verbeteren. In het teken Waterman vindt hij het gebied waaraan hij is toegekend.

Neptunus - Het kosmische bewustzijn
Neptunus werd in het jaar 1846 door de Berlijnse astronoom Galle ontdekt, nadat eerder was opgevallen, dat Uranus dikwijls van zijn omloopbaan afweek. De reden daarvoor moest een tot dan toe onbekende planeet zijn, die men toen de naam Neptunus gaf. Hij heeft voor zijn omloop rond de Zon bijna 165 jaar nodig en heeft een diameter van 47 000 km. Met het blote oog is hij niet te herkennen.

In de mythologie is Neptunus ofwel Poseidon de god van de zee, en de heer over het water, het element, waaruit al het leven is ontstaan. In de diepte van de zee is het zicht vaak versluierd, en dat is voor ons een onwerkelijke wereld.

Daarom staat Neptunus astrologisch voor misleiding, mystiek, fantasie, dromen, bovenzinnelijk talent, voorgevoelens en inspiratie. Hij symboliseert de scheppingskracht, zodat met zijn hulp mogelijk onze creatieve talenten tot uitdrukking komen. Daar hij zich 14 jaar in een teken bevindt, zou in de individuele duiding allereerst met zijn huispositie en zijn aspecten met andere planeten rekening moeten worden gehouden. Neptunus wordt aan het teken Vissen toegekend.

Pluto- de onvermijdbare omzetting
Pluto is met zijn 2400 km diameter de kleinste ons bekende planeet. Hij werd op 21 januari 1933 om 22 uur in Flagstaff, Arizona ontdekt. Voor een omloop rond de Zon heeft bij 247 jaar en 7 maanden nodig, daardoor verblijft Pluto circa 20 jaar in een teken. Hij wordt door zijn maan Charon omcirkeld, die volgens de Griekse mythologie de zielen der doden over een rivier naar de Hades, dus de onderwereld, brengt. Pluto zelf is de Romeinse god van de onderwereld, die ieder eens ontmoeten zal.

Astrologisch gezien symboliseert Pluto de massa's en staat hij voor plotselinge verandering, verwoesting, regeneratie en transformatie. Hij kan absoluut in de wereldgeschiedenis worden geduid; wil men met hem rekening houden voor de individuele horoscoop, dan zou meer op zijn huisplaatsing en zijn aspecten moeten worden ingegaan. Pluto heerst over het dierenriemteken Schorpioen.

Lees meer...

« vorige top volgende »

© CathDesign.nl | Powered by CMSimple | Login