Pagina
Menu

Saturnus

Saturnus staat voor de regels en beperkingen in ons leven, voor de dingen die we niet kunnen doen en voor de plaatsen die we niet kunnen bezoeken. Saturnus geeft vorm aan ons leven en wekt het besef dat we meer succes kunnen behalen op die gebieden waarop we ons concentreren. Zonder de energie van Saturnus zouden we onze krachten veel te veel versnipperen. De huispositie van Saturnus geeft het levensgebied aan dat aan de strengste beperkingen is onderworpen en op welk gebied de strafste discipline geboden is. Tevens wijst ze op het gebied waarop we het meest geconcentreerde energie kunnen richten. Saturnus is wezenlijk voor een goed begrip van de betrokkene en zijn bewustzijn, al is zijn belang van een andere soort dan dat van de Zon, de Maan en andere persoonlijke punten. Omdat Saturnus zo langzaam beweegt, onderscheidt zijn positie in de dierenriem niet al te best de ene persoon van de andere. Maar Saturnus is dan ook een energie die betrekking heeft op het collectieve, en de relatie tussen iemand en de collectieve aspecten van het leven is een van de belangrijkste dingen die we over hem kunnen weten.

Negatieve expressie
Je zou gebukt kunnen gaan onder aanvallen van depressiviteit, die het gevolg zijn van je negatieve instelling en de zware eisen die je aan jezelf stelt. Je zou je regelmatig overweldigd kunnen voelen door zorgen, gepieker, eenzaamheid, angst en schuld. Ten gevolge van je pessimistische neigingen zou je in je schulp kunnen kruipen, je gevoelens in een strak keurslijf persend en jezelf onophoudelijk tot werken opjuttend, in de hoop dat je dan ten minste de bevrediging van je inspanningen mag smaken. Maar omdat je zo perfectionistisch bent, zul je vaak niet kunnen beantwoorden aan je eigen verwachtingen. Hoogstwaarschijnlijk heeft een gespannen relatie met je vader je ertoe aangezet hem te bewijzen dat je wel degelijk succes kunt hebben, maar omdat je in wezen ontevreden bent met jezelf, zul je je zelfs met het grootste succes maar weinig gelukkig voelen.

Hoewel je in staat bent ook de allermoeilijkste taken tot een goed einde te brengen, zul je ten gevolge van je verlangen om je gevoelens en je uiterlijke omstandigheden te beheersen al gauw even hard tegenover anderen zijn als je bent jegens jezelf - je probeert hen te domineren, toont je weinig gevoelig voor hun emoties en behoeften en onthoudt hun bevrediging. Als werkverslaafde zou je de grenzen van je leven kunnen beperken tot je werk en materiële zekerheden en jezelf de rijkdom van intieme persoonlijke relaties en creatieve ontspanning ontzeggen.

In je relaties ben je uiterst behoedzaam; je houdt je op een afstand omdat je bang bent voor intimiteit. Terwijl je aandacht in de regel maar naar weinig mensen zal uitgaan en je eerder verplichtingen voor een langere tijd aangaat dan dat je er een grote groep kennissen op na wilt houden, verkies je zekerheid en structuur boven de diepgang in en de rijkdom van persoonlijk contact. Daardoor voel je je voortdurend onbevredigd; je hebt het gevoel dat je iets tekort komt en geen voldoening vindt, en dus werp je je nog heftiger op je werk, dat echter nooit al je behoeften zal kunnen bevredigen. Hoe geremder je je voelt, des te melancholischer je wordt en des te meer je zult twijfelen aan je vermogen om liefde te ontvangen en te geven of innerlijke rust te vinden.

Je starre benadering van het leven kan zich zelfs op het lichamelijke vlak openbaren in de vorm van rugkwalen of problemen met je huid, knieën, gewrichten of gebit.

Positieve expressie
Zodra je je Saturnus de baas bent geworden, zul je ijverig werken en genieten van je prestaties zonder dat je echter de drang voelt om hoe dan ook iets te bereiken of te bewijzen dat je een succes bent. Gewetensvol en  je bewust van je diepste waarden, zul je je leven organiseren rond een duidelijk omlijnd stelsel van prioriteiten; je zult je ervan verzekeren dat iedere berg die je beklimt het beklimmen ook waard is en dat je werken aan je zakelijke doeleinden bevredigend en verrijkend is en niet iets wat je afleidt van de rest van je leven.

Evenzo zul je ook je zelfgekozen routines, plichten en verplichtingen als bevrijdend en tevens stabiliserend ervaren, omdat ze je duurzame bevrediging schenken en je de vrijheid geven om je energie te besteden aan dingen die je belangrijk vindt. Omdat je geconcentreerd en doelgericht aan één taak tegelijk kunt werken, zul je jezelf niet laten afleiden door alternatieven. Je toont geduld, concentratie en een fijn gevoel voor het juiste moment, terwijl je onverdroten elk obstakel aanvat en volhardt totdat je werk gedaan is. Je weigert echter de slaaf te worden van taken of structuren die niet langer zinnig zijn en kunt heel goed afstand doen van dergelijke externe bronnen van zekerheid, aangezien je een stevig fundament in jezelf gelegd hebt.

Als een zelfstandig en gedisciplineerd volwassen mens zul je nuchter, praktisch en realistisch zijn; je kunt je, wanneer dat nodig mocht zijn, aanpassen aan uiterlijke omstandigheden, zonder dat je het echter toestaat dat een berg die je in de buitenwereld aan het beklimmen bent de beklimming van je 'innerlijke Mount Everest' overschaduwt. Je grootste uitdaging is je eigen ontwikkeling; het doet je genoegen te leren hoe je kunt omgaan met zorgen, schuld, eenzaamheid en angst, in plaats van dergelijke gevoelens te onderdrukken of je erdoor te laten overweldigen. Je zult ontdekken dat je door het contact met je gevoelens te behouden in feite de beheersing over je leven vergroot. Omdat je noch je eigen pijn zult ontkennen noch je erdoor zult laten vergiftigen, zul je ervan leren en nog gevoeliger worden voor de pijn van anderen.

Je Saturnus stelt je in het gunstigste geval in staat behoedzaam en selectief intieme en bindende relaties te vormen en te werken aan het oplossen van interpersoonlijke conflicten, in de wetenschap dat de banden van je relaties zich bij elke oplossing van een probleem zullen verdiepen. Je zult ontdekken dat de bereidheid om kwetsbare en zwakke plekken te tonen een veel grotere kracht is dan het verbergen ervan en je zult leren dat je een ander emotioneel, lichamelijk, intellectueel en spiritueel volledig na kunt staan zonder dat je jezelf hoeft te verliezen. Zelfs je relatie met je vader zal verbeteren, aangezien je zijn gezichtspunt zult respecteren zonder dat je behoeft te voldoen aan zijn verwachtingen.

Nu levend in overeenstemming met je persoonlijke hoge, maar realistische verwachtingen, zul je je tekortkomingen accepteren en jezelf je fouten vergeven; je bent je er bewust van dat je een waardevol mens bent en dat je actief een vol, zinvol, succesvol en evenwichtig leven probeert te leiden.
Je voelt je vooral aangetrokken tot het zakenleven, overheid en bestuur of de wereld van het onroerend goed of ander werk dat verantwoordelijkheid vergt en het je toelaat zelfstandig te functioneren en de bevrediging te smaken van een succesvolle aanpak van de elke dag weer terugkerende uitdagingen.

Saturnus transit 
 

Betekenis van de transiterende Saturnus
Het is heel belangrijk de transits van Saturnus goed in ogenschouw te nemen: zij geven aan hoe u uw leven dat u zelf hebt gecreëerd, ziet en ervaart. De plaats waar de transiterende Saturnus in uw horoscoop staat, bepaalt welk deel van uw leven op dat moment wordt onderzocht en op de proef gesteld. Het huis waarin Saturnus zich bevindt, geeft aan waar op dat moment het spanningsveld ligt en waar we onze aandacht in de eerste plaats op dienen te richten. De planeten in uw geboortehoroscoop waar Saturnus een transit mee maakt, vertegenwoordigen de krachten die aan uitdaging onderhevig zijn en gedragspatronen die onder de loep genomen dienen te worden.

De meeste mensen ervaren de transits van Saturnus als iets dat van buitenaf op hen wordt losgelaten en waarover men geen enkele controle heeft. Niet zelden lijkt een transit van Saturnus op een ingrijpen van het noodlot en meestal een onplezierige ingreep. U dient echter goed te begrijpen dat Saturnus in feite de wijze waarop u uzelf hebt geprogrammeerd, aangeeft en dat verklaart waarom de energie van Saturnus niet van buitenaf kan komen. Uw bewustzijn weigert echter de verantwoording voor wat er gebeurt, te dragen en daarom neemt het onderbewustzijn de taak van het programmeren over. De effecten daarvan worden u pas duidelijk door de reacties van de buitenwereld en hierdoor ontstaat bij u de 'noodlots' idee, terwijl er in de werkelijkheid slechts sprake is van een kosmisch antwoord op uw eigen daden.

Hoe onplezierig een transit van Saturnus op een bepaald moment ook kan schijnen, dit aspect geeft aan wat u werkelijk wilt dat het leven u geeft en het helpt u dit te verkrijgen. De meeste mensen hebben geen idee wat hun diepste verlangens eigenlijk inhouden. Bent u zich daar echter wel van bewust, dan zult u ervaren dat Saturnus niets anders doet dan hieraan beantwoorden. De 'verliezen' die Saturnus veroorzaakt, liggen alle op het vlak van zaken die u niet wilt hebben en die u ook niet nodig hebt. Klamp u daar niet zo aan vast, laat ze gaan; vooral indien het gaat om verbintenissen die eventueel door Saturnus worden verbroken. Loopt Saturnus door een huis, besteed dan extra aandacht aan alles wat onder dat bepaalde huis valt. Dit betekent niet dat de zaken die dat huis betreffen allemaal mis zullen gaan, maar wel dat u zich op die zaken dient te concentreren en moet onderzoeken hoe u hier persoonlijk tegenover dient te staan.

Verkeert u in de voordelige positie dat zo'n huis op dat moment een belangrijke rol in uw leven speelt, dan helpt Saturnus u de zaken te onderbouwen en te verstevigen. Is het tegenovergestelde het geval, dan zal Saturnus grote veranderingen veroorzaken, die slechts dan onplezierig zijn, indien u er zich tegen verzet. Wordt u depressief of verdrietig, lijdt u verliezen op emotioneel of feitelijk gebied, dan is dit een teken dat u zich niet op de juiste wijze hebt aangepast aan de dingen en teken vallen die door Saturnus worden beheerst. Dit is een volkomen normale reactie. Er zijn maar weinig mensen die zichzelf zo goed kennen dat ze Saturnus als een positieve factor in hun leven ervaren. Saturnus is onze leermeester, doch in feite leert hij ons zelf te ontdekken wie we werkelijk zijn.
 
Saturnus in het eerste huis:
Deze transit kondigt een nieuwe periode van innerlijke groei aan. Toen Saturnus over de ascendant ging, betekende dit dat alles in het leven wat geen waarde voor je had, werd afgesneden: zekere projecten hadden hun voltooiing bereikt. Gedurende deze transit kan men beter niet beginnen aan nieuwe projecten die jaren nodig hebben om tot een eind gebracht te kunnen worden. Je moet de blik naar binnen richten. Terwijl je op uitgebreide schaal aan je externe wereld bouwde, was je je er misschien niet van bewust wat er in jezelf afspeelde. Daar moet je je nu op concentreren om zonodig herstructureringen aan te brengen. Het is alsof je weer zicht krijgt op de dingen, en allerlei zaken die eerst als zand door je vingers glipten, worden nu grijpbaarder en laten zich weer sturen.

Saturnus dwingt ons hier om een nieuwe houding naar de buitenwereld aan te nemen, en hoe minder goed we door de processen in het twaalfde huis (het vorige huis), het negende huis ( het vorige vuurhuis) en het tiende huis ( het vorige hoofdhuis) zijn gekomen, des te groter zal de moeite zijn waarmee we ons een houding proberen te geven; we weten het dan niet goed, en vaak merken we dat we verkeerd overkomen.

Wat Saturnus als opgave heeft: heb je innerlijk zoveel ruggegraat dat je in staat bent om zonder agressie te wekken jezelf te blijven en afstand te nemen tot de dingen die je niet leuk vindt, en kalm in zee te gaan met de dingen die wel bij je horen? Ben je sterk genoeg om de confrontatie met schaduwkanten in jezelf te doorstaan, en hoe reageer je op beschuldigingen die niet terecht zijn?

Saturnus transit door de huizen
Saturnus in transit door de huizen vraagt ons op het terrein van elk huis steeds dezelfde vragen, die de achtergrond vormen van de vaak lastige ervaringen in dat huis:

 • Horen de keuzen die je gemaakt hebt in het verleden (nog steeds) echt bij je?
 • Wat heb je nagelaten of verkeerd gedaan in het verleden? Het is tijd om dat nu aan te pakken, voor het dramatisch uit de hand gaat lopen.
 • Weet je zeker dat de keuzen die je nu maakt wel echt de dingen zijn die je wilt? Bewijs dat dan maar door er extra moeite voor te doen.
 • En hoe ga je er mee om?

Wees open als een kind, geef mee en sla gade wat er aan de hand is. Stop geen energie in 'tegensputteren' of vechten, want dat wordt vechten tegen de bierkaai. Kijk wat er gedaan moet worden en pak eenvoudig aan.
Wacht niet op complimenten of een beloning. Observeer hoe je tegenover de gebeurtenissen staat. Laat je je meeslepen? Kun je het aan? Ben je nog gemotiveerd?

Weet dat Saturnus als Vadertje Tijd geen haast maakt als het gaat om het afronden van de problemen, noch veel haast heeft met de beloning. Maar weet ook dat die beloning hoe dan ook komt, hoe lang het ook duurt, en dat aan de problemen echt een eind komt, want Saturnus is de planeet die zaken beëindigt en afrondt.

De transit van Saturnus door de huizen verbindt ons op subtiele en systematische manier met ons verleden en met gebeurtenissen van vaak lang geleden.

De huizen die tot hetzelfde element behoren, dus de vuurhuizen 1, 5 en 9, de aardehuizen 2,6 en 10, de luchthuizen 3,7 en 11, en de waterhuizen 4,8 en 12, vormen de basis van de 'rode draad'. Saturnus in transit in een huis geeft vaak in het volgende huis een reactie; de transit in een huis geeft je de neiging om dingen te doen die duidelijke gevolgen hebben voor het volgende huis waar hij in komt.

Saturnus in een huis geeft ook een reactie in het tegenoverliggende huis, het oppositie-huis dus. De huizen die tot hetzelfde kruis behoren, dus de hoofdkruisen 1,4,7 en 10, de vaste huizen 2,5,8, en 11, en de beweeglijke huizen 3,6,9 en 12 zijn ook door de transit van Saturnus met elkaar verbonden; Saturnus in één van die huizen geeft een voorzet voor iets dat in het volgende huis van hetzelfde kruis tot uitwerking komt.

Saturnus door de huizen zet ons voor bepaalde gebeurtenissen en gaat gepaard met bepaalde ervaringen. Deze hebben een specifieke betekenis en zin, en hangen symbolisch samen met de ontwikkelingen van ons innerlijk. Het blijkt dat dat wat we meemaken samenhangt met dat wat we in het verleden hebben opgepakt, gekozen of hebben laten liggen in het vorige huis dat tot dezelfde elementengroep behoort. We hebben de neiging om dingen te doen die hun schaduw vooruitwerpen op het volgende huis waar Saturnus door gaat lopen; en ons gedrag beïnvloed op dit moment ook het huis dat tegenover het huis ligt waar Saturnus doorheen loopt.

Tot slot werkt Saturnus in transit in een huis ook uit wat voorbereid is toen hij door het vorige huis van hetzelfde kruis liep. M.a.w.: wat we ervaren en wat ons overkomt met een transit van Saturnus door een huis is allesbehalve opzichzelfstaand. Het zijn belangrijke draden in het weefsel van ons leven. Saturnus verbindt ons met ons verleden en geeft een voorzet voor onze toekomst. Hij is al eeuwenlang de wachter op de drempel genoemd, en hij is de laatste planeet die we nog met ons blote oog kunnen zien. Hij is de wachter op de drempel tussen de wereld van het geziene ( de zichtbare planeten) en het ongeziene (de mysterieplaneten, ofwel de planeten na Saturnus). Maar Saturnus is ook de spil tussen de wereld van het verleden, dat tastbaar is, en de wereld van de toekomst, die nog geen werkelijkheid is geworden en in de schoot der goden ligt. Maar in de retort van Saturnus wordt wel deze toekomst voorbereid: in zijn transit door de huizen helpt hij ons om schoon schip te maken, puin te ruimen, door het alchimistisch nigredo heen te gaan en de basis te leggen voor helderheid, duidelijkheid en inzicht.

Overzicht van de relaties tussen de huizen
Zoals we in de inleiding al zagen zijn de huizen van de horoscoop op verschillende manieren met elkaar verbonden en beïnvloeden ze elkaar, ook als er in de geboortehoroscoop zelf geen huizen verband tussen de betreffende huizen aanwezig is. De samenhangen vloeien voort uit de aard van de huizen zelf. Bij de duiding van de transit van Saturnus door de huizen zagen we hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat. Het onderliggende thema dat wordt aangepakt door Saturnus wordt bepaald door de huizen van een element, waarbij het element de grote lijn weergeeft die in elk van de drie deelnemende huizen op en specifieke manier wordt uitgewerkt. Er zijn vier elementen, en we kunnen op grond daarvan vier rode draden, vier grondthema's benoemen:

 • Vuur: huizen 1, 5 en 9: het thema van zelfstandigheid
 • Aarde: huizen 2, 6 en 10: het thema van omgang met de concrete werkelijkheid
 • Lucht: huizen 3, 7 en 11: het thema van contact en communicatie.
 • Water: huizen 4, 8 en 12: het thema van gevoel beleven en uiten.

De huizen die tot hetzelfde kruis behoren, geven aan hoe we het thema van het element tot uitdrukking brengen en vormgeven, en vooral ook waar onze energie rond dat thema het meest op is gericht: op onze binnenwereld, op de buitenwereld, of op de beweging tussen binnen en buiten. De groepen huizen die tot één van de drie kruizen behoren kunnen we als volgt karakteriseren:

 • Hoofd: huizen 1, 4, 7 en 10: gericht op interactie met de buitenwereld en onze rol daarin
 • Vast: huizen 2, 5, 8 en 11: gericht op interactie met onze binnenwereld en verwerkingsprocessen
 • Beweeglijk: huizen 3, 6, 9 en 12: ons vermogen tot veranderen en aanpassen.

Hoofdhuizen
In de hoofdhuizen zien we dat er sprake is van aandacht die naar is gericht. De ervaringen die je in een hoofdhuis opdoet zijn ervaringen waarin de buitenwereld een belangrijkere rol speelt dan in de andere huizen. Natuurlijk kom je in alle huizen wel met een stukje buitenwereld in contact, maar in de hoofdhuizen ben je er zelf het meest op gericht, en daardoor ben je ook het gevoeligst voor reacties van die buitenwereld.
Elk huis behoort ook tot een bepaald element, en binnen elk element is er één huis dat een hoofdhuis is. Dát is het huis binnen de elementgroep dat dit element confronteert met de buitenwereld.

Vaste huizen
In de vaste huizen hebben we te maken met krachtige reacties uit onze binnenwereld, voornamelijk uit ons onbewuste. Ze kunnen innerlijke spanningen oproepen, en zijn ook confronterend. Elk element heeft één huis dat tot het vaste kruis behoort. Dat is het huis waarin diepgang kan worden bereikt, maar waar ook de frustratie rond dat element kan worden gevoeld.

Beweeglijke huizen
Met de beweeglijke huizen hangt de mate waarin we flexibel kunnen zijn samen, en ze weerspiegelen ons vermogen tot aanpassen en veranderen. In de beweeglijke huizen is daardoor altijd sprake van een zekere onrust. Het zijn de huizen waarin we de voorbereidingen zien voor latere veranderingen en ontwikkelingen, en in zekere zin zien we in deze huizen ook een vorm van loslaten. Elk element heeft weer één huis in de beweeglijke groep, en dat huis drukt voor dat element dus de veranderings- en aanpassingsprocessen uit.

Voegen we de elementen en kruizen samen, dan krijgen we de volgende, heel beknopte samenvatting van de kern waar het om draait in de huizen, en daarmee ook van de uitdaging die de transit van Saturnus ons stelt:

Eerste huis: vuur en hoofd
Het thema zelfstandigheid en het ervaren van de eigen kracht en autoriteit moeten in de buitenwereld tot uitdrukking komen. We krijgen reactie op onze manier van optreden, op onze houding en kleding. Hoe sterk staan we in onze schoenen?

Tweede huis: aarde en vast
Het thema concrete zekerheid en omgang met de dagelijkse werkelijkheid moet van binnenuit komen, vandaar de vraag hoe het zit met onze motivatie.

Derde huis: lucht en beweeglijk
Onze contacten en communicatie hebben te maken met verandering en beweging. De manier waarop we praten en denken wordt in de uitwisseling geconfronteerd met die van anderen, wat ons voor de vraag stelt of we ons moeten aanpassen, of we moeten veranderen en bijschaven, of niet. Veel onrust op het mentale vlak.

Vierde huis: water en hoofd
Het thema gevoel ervaren en beleven moet in de buitenwereld tot uitdrukking komen, vandaar de gerichtheid op de nabije gevoelsomgeving. Je krijgt reactie op de manier waarop je gevoelens uit en koestert en zorgt. Hoe ga je met eigen en andermans gevoelens om?

Vijfde huis: vuur en vast
Het thema zelfstandigheid en het ervaren van eigen autoriteit moet nu van binnenuit komen. Hoe veilig voelen we ons in onszelf, en kunnen we onszelf eigenlijk wel accepteren? Of verleggen we ons zwaartepunt tegen de stroom in naar buiten?

Zesde huis: aarde en beweeglijk
Het thema concrete zekerheid en omgang met de dagelijkse werkelijkheid krijgt te maken met de vraag naar verandering en aanpassing. Hoe ga je om met objectieve maatstaven en kritiek? Het gevaar is verstrikt te raken in de onrust van allemaal kleine concrete details.

Zevende huis: lucht en hoofd
Onze contacten en communicatie worden in de buitenwereld aan een test onderworpen. Hoe afhankelijk ben je van de kijk en inzichten van anderen? Kun je ook in direct contact bij je eigen manier van kijken blijven?

Achtste huis: water en vast
Het thema gevoel ervaren en beleven is gericht op onze binnen wereld, op het onbewuste. Welke problemen bepalen ons gevoel en verhinderen een open gevoelscontact?

Negende huis: vuur en beweeglijk
Opnieuw het thema zelfstandigheid en het ervaren van je eigen kracht en autoriteit, maar nu in samenhang met verandering en aanpassing. Er komen nieuwe visies, inzichten en inzichten in samenhangen op je pad, wat je noopt om je toekomst op een andere manier te bekijken, met het gevaar door onrust afgeleid te worden.

Tiende huis: aarde en hoofd
Het thema concrete zekerheid en omgang met de dagelijkse werkelijkheid komt tot uitdrukking in de buitenwereld; je krijgt reactie op de manier waarop je je in dit vlak presenteert.

Elfde huis: lucht en vast
Contacten en communicatie moeten nu van binnenuit vorm krijgen. Hoe veilig voel je je in je contacten met de buitenwereld? Welke angsten voel je je in je contacten met de buitenwereld? Welke angsten spelen een rol? Vertrouw je op je eigen kijk op de feiten?

Twaalfde huis: water en beweeglijk
Het thema gevoel ervaren en beleven krijgt te maken met onrust, loslaten, veranderen en aanpassen. Welke gevoelens en emoties ervaar je, en in hoeverre laat je je meeslepen door de onrust ervan? In welke mate kun je omgaan met de onveiligheid van veranderlijke gevoelens en emoties?

 

« vorige top volgende »

© CathDesign.nl | Powered by CMSimple | Login