Zwarte Zon

Daar waar we open en vrij reageren ( de totale onbevangenheid)

Op deze plek in de horoscoop kunnen we bewustzijn verschaffen. Hier hebben we een helderheid en grenzeloosheid die in eerste instantie in chaos of bandeloosheid kan omslaan. Dit is de plek in de horoscoop waar we geen conditionering hebben ontvangen van de vader. Hier zijn we volkomen onbevangen en open.

 

De zwarte zon in het eerste huis.

Met de zwarte zon op de ascendant komt het wel eens voor dat de vader er helemaal niet is. In het eerste huis heeft de vader geen wezenlijke invloed gehad op het gedrag. 

Hier gaat het om de vrijheid in gedrag, chaos en bandeloosheid. Van daaruit ben je op zoek naar een vaderfiguur in het leven (een vader zoek motief). Je bent ongenormeerd in je gedrag maar je hebt ook geen duidelijk gegeven in je bestaansrecht.

Je hebt geen ervaring, kracht en wijsheid om het zelf vorm te geven. Je bewustwording ligt in het zevende huis. Door middel van relaties wordt het bewustzijn gescherpt en vind je de richting om de vrijheid van het bestaan te beleven. Hier kun je de vrijheid ervaren.

 

De zwarte zon in het tweede huis.

Hier gaat om de zekerheid in jezelf te ontwikkelen gekoppeld aan talenten, waarden en normen. De chaos op dit gebied kan net zo sterk werken als de helderheid die je wilt ervaren. Je bent niet genormeerd in de wijze waarop je met je talenten omgaat. Of je leeft niet vanuit een vast waardeoordeel, je doet maar wat. Vanuit helderheid weet je wat de essentie is (je inzichten en geestelijke kennis) en laat je je niet misleiden door de stoffelijke werkelijkheid.

Het milieu geeft aan dat er wat moet gebeuren. Je bent getalenteerd, maar je gebruikt je talenten in eerste instantie niet. De kans bestaat dat je tot niets komt. Vanuit de niet-vorm kun je tot niets komen. je moet de ruimte ervaren dat je heel veel mogelijkheden hebt waaruit je zelf kunt kiezen.

Je moet vanuit je eigen zekerheden een keuze maken en geen opgelegde weg gaan. Eigen talenten leren ontdekken met de invloed van het achtste huis. Energetisch talent (onstoffelijk) kan er zijn wanneer de knoop, zwarte zon enz. in het tweede huis staan. Er is sprake van een vergeestelijke houding om te zien wat je talenten zijn, status telt niet. Wanneer mensen niets doen, blijven ze in de chaos, integreren ze het achtste huis niet.

 

De zwarte zon in het derde huis.

 Hier gaat het om de communicatie, contact in de eerste plaats met jezelf en daarna met de wereld om je heen. De instructie van de vader is de taal die heel éénduidig is. "Als ik zeg dat het leuk is, is dat zo!" 

Er is sprake van een talig vermogen of onvermogen - gevoelloosheid. Alle andere betekenissen worden uitgesloten, de wereld wordt voorgesteld als alles is te vatten in woorden. De communicatie hier is niet jouw communicatie. Jouw communicatievermogen moet van binnenuit gevormd worden, want van buitenaf krijg je geen structuur.

Deze mensen zijn heel open in het contact - naiëf - grenzeloos. Vanuit het voordeel niet genormeerd te zijn, zul je de zingeving (negende huis) van het contact achterhalen. Het negende huis geeft daarbij aan wat nuttig is en wat niet.

 

De zwarte zon in het vierde huis.

Hier kan er sprake zijn van onduidelijkheid over de afkomst en wat je emotionele grenzen zijn. Je hebt geen voorbeelden gehad in emotionele structuren wanneer je wel of niet ergens om huilt. Het is niet duidelijk geweest in verband met de emotionele begrenzing. 

Je weet niet hoe je je emoties moet koppelen aan je bewustzijn, het is niet genormeerd.  De diamant in het tiende huis (is via je rol in de buitenwereld, werk; een autoriteit leren zijn) geeft vorm aan je emoties.

Je bewustzijn richt zich op een structuur; het werk wat je doet waarin veiligheid en emoties het leidende principe zijn. Je hebt steeds het gevoel dat je aan jezelf moet werken. Je moet je richten op het gebruik van de vierde huis kwaliteiten (is omgaan met je emoties en zorgzaamheid, betrokkenheid met anderen) in je werk.

 

De zwarte zon in het vijfde huis.

Hier moet je jezelf zijn, het vaderprincipe heeft ontbroken. Je hebt geen structuur of een onduidelijkheid over spontaan en creatief  zijn of hoe je jezelf moet zijn ook in de seksualiteit dat moet je helemaal zelf uitzoeken.

In het elfde huis richt je je bewustzijn op hoe je als natuurlijke persoonlijkheid je kunt verhouden tot anderen en hoe je je plek mag innemen.

Het kan zijn dat je in de chaos blijft, lang dromerig of als kind kan het zijn dat je laat schoolrijp was.  Deze mensen raken hun speelsheid kwijt als ze teveel verantwoordelijkheid moeten dragen. Ongenormeerdheid - onhandelbaar kind - sociale aanpassing.

 

De zwarte zon in het zesde huis.

Hier is er niet geleerd om verantwoordelijk te zijn. De visie thuis kan geweest zijn: of hard werken of helemaal geen werk. (12 ambachten, 13 ongelukken). 

Het werken wordt gezien als een handeling verrichten en niet als resultaat maar als dienstbaarheid aan het leven. Doen om het doen. Klussen aanpakken die niet betaalt worden bv.

Deze mensen pakken verantwoordelijkheden van het werk niet goed aan. Ze moeten werken vanuit dienstbaarheid voor het leven. Ze doen de zin van de dingen zonder zin. Ongenormeerdheid in het doen van de dagelijkse dingen (slordigheid).

 

Zwarte zon in het zevende huis.

Hier ben je beschermd opgevoed. Je bent open in het aangaan van relaties. Misschien heb je het idee dat je trouwt met de verkeerde partner. Er is een ongenormeerdheid in het aangaan van relaties dat houdt in dat je hierin naïef kunt zijn.

Je houdt vast aan het huwelijk, het is moeilijk om je los te maken. Het bewustzijnsproces (eerste huis) is om te kijken wat goed is voor jou. Je bent open in relaties dat kun je gebruiken wanneer je je bewustzijn hebt gericht.

 

Zwarte zon in het achtste huis.

Hier geeft het enerzijds helderheid en anderzijds verwarring. Er is geen structuur wat betreft het thema intimiteit en seksualiteit. Je hebt ook niet geleerd je af te sluiten voor alle energieën buiten je.

De werelden van het spirituele en concrete lopen door elkaar heen. Je kunt chanellen of last hebben van stemmen in je hoofd. Je bent naiëf in het vertrouwen dat je aan een ander schenkt. Daardoor kun je ongewilde seksuele ervaringen op doen. 

Deze mensen kunnen laat trouwen of laat een relatie aangaan. De chaoskant is niet weten te kiezen. De diamant in het tweede huis is het concreet maken aan informatie die je binnen krijgt (chanellen) en er mee aan het werk gaan. De openheid is in eerste instantie zo groot dat je het niet weet aan te pakken (achtste huis) om het praktisch, concreet of winstgevend te maken (tweede huis).

 

Zwarte zon in het negende huis.

Je hebt een open mind waar het gaat om levensopvatting en zingeving. Of je hebt een hele, strenge, dogmatische opvoeding gehad. Of juist geen duidelijkheid waardoor je het risico loopt visieloos in de wereld te staan

Of helder te zijn en te doorschouwen wat de waarheid is. Je moet je bewustzijn richten (derde huis) in het contact maken met jezlef en anderen jouw waarheid vertellen.

 

Zwarte zon in het tiende huis.

Je hebt geen structuur gehad in het iets moeten worden, je weet niet wat je wilt. Het zorgt voor een aarzeling of je presteert niet omdat je angst hebt om jezelf te manifesteren. Het kan zijn dat je heel erg gestimuleerd bent in het werken voor anderen. Je helderheid ligt in het jezelf een carriere gunnen maar dat is juist het punt waar je geen greep op hebt.

Deze mensen kunnen aanvankelijk eerst anderen adoreren of op een voetstuk zetten voordat ze zichzelf een rol toekennen in de buitenwereld. Kans op veel verandering in werk is mogelijk. De aandacht moet gericht worden op het vierde huis, bezig gaan met je emotionele wereld. Je moet doen wat je moet doen vanuit een innerlijke betrokkenheid.

Je moet aanwezig zijn in het doen. Als je iets aanpakt waar je niet achter staat, leidt dat tot niets. De mogelijkheid bestaat dat de vader een duidelijke visie had over hoe jij je zou ontwikkelen. Afgebroken schoolopleidingen kunnen het gevolg zijn.

 

Zwarte zon in het elfde huis.

Je groeit op in een situatie waarin een strikte sociale code is. Je plaats hierin is al bepaald. In eerste instantie ontrek je je aan groepen en neemt afstand. Later vorm je een soort groepsgeweten en kun je gaan optreden als spreekbuis van hen.

Het kan zijn dat je in het maken en uitvoeren in toekomstplannen stappen overslaat. De veelheid aan mogelijkheden die je ziet voor jezelf wordt niet onderbouwd door de omstandigheden, de kansen liggen er niet. Dat ontstaat als je mee waait met alle winden en niet helder hebt waar het jou om gaat.

Met de diamant in het vijfde huis moet je je eigenheid vinden om je sociale beweeglijkheid te manifesteren. Wees jezelf en laat je op die manier sociaal maatschappelijk zien.

 

Zwarte zon in het twaalfde huis.

Zeker wel een schuldgevoel. Je hebt een verbondenheid met alles en iedereen om je heen maar zit toch op een eiland. Je trekt je terug om de boel de boel te laten. Je voelt je overal mee verbonden en daardoor heb je een schuldgevoel op geestelijk (niet stoffelijk) niveau. Je kunt niet oplossen wat van jou schijnt te zijn.

Je bent als individu niet in staat om het op te lossen maar op genetisch niveau moet je wel (familiekarma). Je bent opgevoed in een volkomen ongenormeerdheid van iets van spiritualiteit (kan religieuze doctrine zijn). Kan ook dat je opgevoed wordt met niets. Je zult een weg moeten vinden om dat praktisch te maken via je werk (de diamant in het zesde huis).

Verslaving of verslavingsgerichtheid aan het leven. Je zuigt alle mogelijkheden in je op. Kansen op spiritueel gebied richten in het zesde huis. De opdracht is om dit praktisch te maken (praktisch handelen of via werk). Dit zijn mensen die hun horoscoop "leven".